Tiến độ dự án

Tiến độ tuần 01 tháng 01/2020

Phú Đông Premier

Tiến độ tuần 01 tháng 01/2020