Tiến độ dự án

Tiến độ tuần 03 tháng 07/2019

Phú Đông Premier

Tiến độ tuần 03 tháng 07/2019
Tiến độ tuần 02 tháng 01/2019

Him Lam Phú Đông

Tiến độ tuần 02 tháng 01/2019