Tiến độ dự án

Tiến độ tuần 04 tháng 11/2019

Phú Đông Premier

Tiến độ tuần 04 tháng 11/2019